Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató kft.

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelmi nyilatkozat - röviden

A Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, röviden Makrovilág Utazási Iroda (székhelye: 2220 Vecsés, Fő út 216., telephelye: 1085 Budapest, Üllői út 16/B., cégjegyzékszám: 13-09-181013, tel: (+36-1) 217-5307, (+36-1) 215-0636, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. weboldal: http://makrovilag.hu/ mint Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról, ill. a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiről és előírásairól, a következő pontok szerint:

-          Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései,

-          A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az irányadó

-          Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra

A Makrovilág Utazási Iroda ügyfeleitől, felhasználóitól, ill. szolgáltatóitól a következőképpen gyűjt személyes adatokat.

Ha ügyfelei

-          felkeresik honlapját, a ww.makrovilag.hu –t, és azon keresztül érdeklődnek, jelentkeznek, böngésznek;

-          az irodát személyesen közvetlenül keresik föl;

-          e-mail-en, továbbá,

-          telefonon jelentkeznek.

Szállítóitól, egyéb szolgáltatóitól a szolgáltatás kivitelezéséhez rögzíti a szükséges e-mail-címet, szállás címét, telefonszámot, buszos útnál gépkocsivezető elérhetőségét.

A felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályok betartásával kezeli, személyes adataikat abból a célból tárolja, hogy igényeiket minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani, ideértve a teljesen egyéni, személyre szabott ajánlatok készítését is.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy az ügyfél bármikor szabadon visszavonhatja hozzájáruló nyilatkozatát. További jogalap a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő kölcsönös érdek, vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

Az utazási szerződés teljesítésében részt vevő Európai Unión belüli és kívüli, ún. 3. országbeli szolgáltatók (szálloda, repülőtársaság, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok – fokozott figyelem mellett – továbbításra kerülnek. E szolgáltatók az utas által kötött utazási szerződésben pontosan megjelölésre kerülnek, annak megkötése után, de az utazás teljes részvételi díjának megfizetése után, az utazás megkezdése előtt 1 héttel.

A személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, vagy lejártáig, az utazási szerződés teljesítésétől számított 5 éves általános igény-érvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó anyagi jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

Az ügyfeleknek joga van kérni a Makrovilág Utazási Iroda által kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

Minden érintett személyre szóló tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), a következő telefonszámon: (+36-1) 217-5307, illetve e-mail-en: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , valamint az iroda Budapest, Üllői út 16/B. telephelyén.

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391-1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Honlap: http://www.naih.hu).

Ezen adatvédelmi rendelkezések érvényessége (2018. április 5-től).

 

 

 

Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató kft.

Adatvédelmi nyilatkozat

TELJES VERZIÓ

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés elvei

 

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

A Makrovilág Utazási és Zarándok Utazási Iroda, Könyvkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság, röviden Makrovilág Utazási Iroda (székhelye: 2220 Vecsés, Fő út 216., telephelye: 1085 Budapest, Üllői út 16/B., tel: (+36-1) 217-5307, (+36-1) 215-0636, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. weboldal: http://makrovilag.hu/.

Az Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-          Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezései;

-          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, ezen adatok szabad áramlásáról, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

-          Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.


II. Az Adatkezelés elvei

 Az Makrovilág Utazási Iroda az ügyfelek személyes adatait mindenkor

-          pontosan és naprakészen tárolja oly módon, hogy az adatok szükség esetén bármikor hozzáférhetők legyenek; ugyanakkor haladéktalanul megsemmisíthesse a pontatlan személyes adatokat;

-          biztonságosan kezeli, kizárva az illetéktelen és/vagy jogosulatlan hozzáférést, kezelést, a véletlen elvesztést, visszaélést, jogosulatlan hozzáférést, illetve megsemmisítést; védi a nyilvánosságra kerüléstől, jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben;

-          jogszerűen kezeli, tisztességesen kezeli (átláthatóság elve);

-          az adatkezelés csak a feltétlen szükséges mennyiségre korlátozódik, tehát nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot (adat-takarékosság elve);

-          csak tevékenységi céljainak, illetve az utazókkal megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében és céljából gyűjti, kezeli;

-          csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

-        a személyes adatokat csak addig kezeli, míg feltétlenül szükséges céljainak eléréséhez; ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerülhet sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság elve);

-          gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, a személyes adatok védelmére, a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.


III. Az Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Makrovilág Utazási Iroda az alábbi személyes adatokat gyűjti az ügyfelektől:

 1.) érdeklődés, ajánlatkérés iránt honlapon, személyesen, telefonon, e-mail-ben:

 1. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat;
 2. e-mail cím / telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok;
 3. érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás, ellátás, ár, kiutazás módja); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora);

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 2.) Hírlevélre való feliratkozás, DM hírlevél,

 1. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó); ügyfél dönthet arról, hogy kér-e az adott témakörrel kapcsolatban
 4. fel- és leiratkozás dátuma.

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az 1.) és 2.) esetekben az adatkezelés jogalapja az érdeklődő, illetve a hírlevélre feliratkozó hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő, a hírlevélre feliratkozó által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

3.) Utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés kötése:

 1. név; titulus, születési adatok, nem; (úti okmány száma, kiállítás, lejárat dátuma. Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat;
 2. lakcím; e-mail cím; telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok;
 3. a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utasok száma; gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, az utazási szolgáltatás minőségfejlesztése és a személyre szabott ügyfélkiszolgálás célzottabb megvalósítása. Az adatkezelés időtartama a Ptk. szerint megállapított általános (jelenleg 5 év), illetve a Számviteli törvényben meghatározott elévülési idő(jelenleg 8 év), elévülési idő, amelynek kezdete az utazási szerződés teljesítésének napja.

4.) Katalógus kérése

 1. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. lakcím; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. e-mail cím; Esetleges információpontosítás postázáshoz

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés az érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megtételétől számított 5 évig tart.

 5.) Egyedi ajánlatkérés

 1. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
 2. e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
 3. érdeklődés tárgya (pl.: időszak, úti cél, szállás besorolás); résztvevő utasok száma (gyerekek száma, életkora)

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az ajánlatkérő hozzájárulása. Az adatkezelés az ajánlatkérő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

7) Telefon-beszélgetések rögzítése

A Makrovilág Utazási Iroda jelenleg nem vesz föl semmilyen telefonbeszélgetést.

8) Google AdWords ill. Google Analytics

A Makrovilág Utazási Iroda jelenleg nem alkalmazza ezeket a reklámfelületeket. Amennyiben ez a jövőben változik, úgy azt ezen szabályzatban jelzi, ill. a szabályzatot ennek függvényében módosítja.

 

Cookie-k a weboldalon

Az internet hatékony működéséhez elengedhetetlenek a sütik (cookie-k). Ezeket a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak, hozzásegítve a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak, közösségi oldalak és online szolgáltatások (pl. a gmail) egyes funkciói működésképtelenek.

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználóigényeihez igazított tartalom megjelenítését.

A sütik nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.

A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy könnyebben megtalálják a korábban megtekintett oldalakat, információkat.

A cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kap online reklámokat, pusztán hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásait, így nem igazodnak az igényeihez és az érdeklődési köreihez.


Közösségi oldalak

A Makrovilág Utazási Iroda a Facebook közösségi oldalt használja. Az adatgyűjtés célja az iroda ajánlatainak népszerűsítése. Az ezen oldalon megjelenő ajánlatokat értékelők neve, illetve nyilvános profilképe jelenik meg. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Ezen adatok kezelése elsősorban a Facebook adatkezelési szabályzata szerint történik.

 

IV. Személyes adatok továbbítása az Európai Unió területén belül

A Makrovilág Utazási Iroda az ügyfelei személyes adatait a harmadik személyekkel jogosult megosztani abban az esetben, ha

 1. az iroda és munkatársai, illetőleg az iroda és viszonteladó partnerei között, amennyiben közös releváns munka folyik;
 2. 3. fél közvetett módon részt vesz, (ilyen pl. biztosítást nyújtó társaság, szolgáltató, marketing kampányt folytató vállalkozás, IT szolgáltató);
 3. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő közreműködőkkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 4. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel;
 5. könyvelést bonyolítóval;
 6. Magyar Postával, amennyiben csak levél- vagy egyéb postai kézbesítéssel oldható meg az utas elérése.

 

 Nemzetközi adattovábbítás harmadik (nem EU) országokba

Szükség lehet arra, hogy az utazó személyes adatait a Makrovilág Utazási Iroda az Európai Unión kívüli területre továbbítsa annak érdekében, hogy az igényelt szolgáltatást nyújtani tudja, illetve az utazó személyes adataihoz hozzáférhetnek a szolgáltatók olyan országokból is, amelyek nem biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Európai Unió.

Emiatt, ha szükséges, a Makrovilág Utazási Iroda a személyes adatok címzettjei tekintetében megtesz minden olyan intézkedést, amely a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban meghatározott megfelelő szintű adatvédelem biztosításához szükséges, különösen az Európai Bizottság által kiadott általános szerződési feltételek vagy az Európai Bizottság határozatának alkalmazásával, amely kimondja, hogy megfelelő szintű adatvédelmet biztosít az az ország, ahol a továbbított adatok címzettje tartózkodik.

Ha a külföldre továbbított adatok vonatkozásában nem biztosítható az utazó személyes adatainak megfelelő szintű védelme, akkor az ilyen külföldre történő adat-továbbításhoz a Makrovilág Utazási Iroda az utazó külön hozzájárulását kéri. Az adat-továbbításnak ilyenkor bizonyos kockázatai lehetnek, mint pl. az adatok címzettjének országában jogosulatlan 3. felek indokolatlanul hozzáférhetnek az említett adatokhoz, és lehet, hogy nem tudja gyakorolni az utazót megillető jogokat és/vagy azt a jogát, hogy tiltakozzon olyan cselekedetek ellen, amelyek sértik az utazó személyes adatait és személyiségi jogait.

A Makrovilág Utazási Iroda jogosult az ügyfelek személyes adatait EU-n kívüli országba továbbítani, amennyiben

-          az utazóval megkötött utazási szerződés teljesítéséhez ez szükséges, és

-          a továbbításhoz az utazó írásban hozzájárult. (az adott úthoz kapcsolódó utazási szerződés aláírásával)

 

V. Egyéb hozzáférés a személyes adatokhoz

A Makrovilág Utazási Iroda informatikai szolgáltatást is igénybe vesz, melynek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Főbb adatfeldolgozóink:

 1. web-oldal rendszergazda:
 2. web-oldal adminisztrátor:
 3. könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokhoz

 

Minőség-biztosítási háttér-információ

A Makrovilág Utazási Iroda az utas utazása során tanúsított jogsértő, illetve szerződésszegő magatartásának tényét és körülményeit rögzíti, és az adott esetre vonatkozó igény-érvényesítési, illetve elévülési idő lejártáig megőrzi.

A Makrovilág Utazási Iroda a szolgáltatásának szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban bejelentett, benyújtott megalapozott vagy megalapozatlan kifogás tényállását a benyújtó utazó szerződéskötéskor megadott adataival egyetemben a panasz kivizsgálásának lezárásáig, az igényérvényesítés jogerős befejezéséig, illetve az általános elévülési idő lejártáig tárolja.

A Makrovilág Utazási Iroda jogos üzleti és személyiségi jogi érdekeinek védelme érdekében a számvitelről szóló törvényben meghatározott 8 éves elévülési idő lejártáig megőrzi azon utazó adatait

-        - aki a Makrovilág Utazási Iroda szolgáltatásával kapcsolatban igény-érvényesítést helyez kilátásba vagy kezdeményez,

-        - a nyilvánosság számára nyitott és hozzáférhető eszközön és/vagy módon (mint például facebook, sajtó, internet stb.) olyan tartalmú tájékoztatást tesz vagy tetet közzé, amely negatív színben tünteti fel az Makrovilág Utazási Irodát, annak szolgáltatását és amelynek valóságtartalmát az arra illetékes hatóság, bíróság nem állapította meg,

-       -  az utazás során olyan magatartást tanúsít, vagy olyan fizikai/mentális hiányossággal rendelkezik, amellyel veszélyezteti az utazási szerződés teljesítését, a többi utazó kényelmét, biztonságát, nyugalmát, személyiségi jogait.

       A megőrzés időtartama az általános elévülési időtartama (5 év), a számvitelről szóló törvényben előírt 8 év betartása szükséges.

 

VI. Tájékoztatás kérése

Az utazó az alábbi kapcsolati pontokon keresztül kérhet tájékoztatást a Makrovilág Utazási Iroda által kezelt személyes adatairól:

e-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

telefonszám: (+36-1) 217-5307, (+36-1) 215-0636

levelezési cím: 1085 Budapest Üllői út 16/B.

 

VII. Az ügyfél, az utazó jogai, az ügyfél hozzáférési jogai

 

Az ügyfél

-          - hozzáférhet a személyes adataihoz.

-          - írásban kérheti, hogy az Makrovilág Utazási Iroda tájékoztatást adjon arról, hogy személyes adatait az iroda kezeli-e.

-      A Makrovilág Utazási Iroda a tájékoztatást nem tagadhatja meg.

Az ügyfél tájékozódás joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Az ügyfél tájékozódási joga nem vonatkozik:

-          - az anonim adatokra;

-          - a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

 

A helyesbítéshez való jog

Az ügyfél bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését. A helyesbítési jog kizárólag az ügyfélre vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

Nem terjed ki

-          - az anonim adatokra,

-          - a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

A Makrovilág Utazási Iroda az ügyfél írásban benyújtott kérésének megfelelően javítja, kiegészíti vagy módosítja az ügyfél személyes adatát, és erről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

A Makrovilág Utazási Iroda a helyesbítésről nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A törléshez való jog

Az ügyfél kérheti személyes adatainak törlését, melynek teljesítését a Makrovilág Utazási Iroda indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni. A törléshez való jog a következő esetekre terjed ki:

-          - az ügyfél a személyes adatainak törlését kéri,

- -        - a személyes adatok kezelése nem szüksége a Makrovilág Utazási Iroda által meghatározott célokra,

-          - az ügyfél visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását,

-          - nincs jogalap az ügyfél személyes adatainak további kezelésére,

-         - az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Makrovilág Utazási Iroda kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben,

-          - a hatályos jogszabályok alapján a törlés kötelező.

A Makrovilág Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

 

A korlátozásához való jog

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ezek a korlátozások kiterjedhetnek:

-          - amíg a Makrovilág Utazási Iroda ellenőrzi az ügyfél személyes adatainak helyességét, valódiságát, ha az ügyfél vitatja az adott adat(ok) pontosságát.

-          - ha a személyes adatok kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

-          - ha a Makrovilág Utazási Irodának a korlátozással érintett adatokra már nincs szüksége és

-          - az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

A Makrovilág Utazási Iroda korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

-          - az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek a Makrovilág Utazási Iroda jogos érdekei szempontjából szükségesek, illetve

-          - az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy személyes adatainak a Makrovilág Utazási Iroda által történő kezelése jogszabályban meghatározott ok miatt elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

A Makrovilág Utazási Iroda az ügyfél személyes adatainak korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit.

A Makrovilág Utazási Iroda a korlátozásról nem köteles tájékoztatni az ügyfelet, illetve a címzetteket, ha az aránytalanul nagy terhet róna rá, vagy az ügyfél tájékoztatása lehetetlen.

 

A személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a Makrovilág Utazási Iroda

-          - tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

-          - az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

-          - kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

-          - védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

-          - az ügyfél személyes adatait közvetlen üzletszerzésre nem használhatja fel.

 

Az adat-hordozhatósághoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy saját átadott személyes adatait írásban, nyomtatott vagy más, olvasható formátumban megkapja.

Az ügyfél jogosult, hogy ezen személyes adatait másik adatkezelőnek átadja vagy továbbítsa/továbbíthassa.

Az ügyfél adat-hordozhatósághoz való joga kizárólag a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki.

 

Panasz benyújtásához való jog

Amennyiben az ügyfél úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogait megsértették, úgy vegye fel a kapcsolatot közvetlenül vagy a Makrovilág Utazási Iroda kapcsolattartójával.

Az ügyfél adatkezelésével kapcsolatos panaszait közvetlenül bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; weboldal: www.naih.hu), illetve eljárást indíthat a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt.

 

Adatkezelésért felelős személyek az Makrovilág Utazási Iroda utazási irodánál:

Név: Munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottjai

Telefonszám: +36- 217-5307, (+36-1) 215-0636,

E-mail cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Levelezési cím: 1085 Budapest, Üllői út 16/B.

 

 

VIII. Függelék

Meghatározások:

Az adatkezelési szabályzatban használt meghatározások, fogalmak ezen szabályzatra kötelezően alkalmazandó definícióit a 2016/679/EU rendelet tartalmazza.

A hivatkozott rendelet a https://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf weboldalon

olvasható.

Az adatkezelési szabályzatban adatkezeléssel kapcsolatban használt néhány kifejezés és fogalom rendelet szerinti magyarázata:

GDPR: a 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EKirányelv hatályon kívül helyezéséről;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés céljából;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Az adatkezelő és adatfeldolgozó lehet ugyanaz a megbízott személy.

Felügyeleti szerv vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Ügyfél: a Makrovilág Utazási Iroda termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Makrovilág Utazási Irodával utazási szerződést kötők (utazók).